Hopp til hovedinnhold

Rusmiddeltester

Se temahefte om rusmidler og rusmiddelbruk 2021 (pdf)

Bakgrunn

Misbruk av alkohol, vanedannende medikamenter og illegale rusmidler er utbredt og kan få betydelige sosiale og helsemessige konsekvenser. Primærlegen sitter i en nøkkelrolle for å avdekke og intervenere misbruket. Jo tidligere problemet avdekkes og behandles, dess bedre er prognosen. Rusmiddeltester er således et meget viktig hjelpemiddel for å avdekke og følge opp skadelig bruk av rusmidler.

Prøvetakingen

må skje slik at man er sikker på at prøven kommer fra rett person. Urinen må derfor lates under observasjon. Det er ellers mange muligheter til å manipulere en slik prøve.
Prøven fanges opp i en ren beholder, helst engangsutstyr. Vi leverer vakumrør til oppsuging av urin fra beholder. Prøven må merkes med strekkodeetikett merket ''Urin''. Den sendes så til laboratoriet sammen med riktig utfylt rekvisisjon. Bruk vår spesielle rekvisisjon for Legemiddel- og Rusmiddeltester.
Prøven kan oppbevares i kjøleskap i en uke, men ved lengre tids lagring bør den fryses. Det er svært viktig å påse at forbytting ikke finner sted.

Ved prøvetaking ved våre utestasjoner måler vi temperaturen i prøvene umiddelbart etter at prøven er avgitt, hvis det er mistanke om manipulasjon. Temperaturen skal da være 32,5 - 37 ºC.

Prøvemanipulasjon

Får vi mistanke om at det er gjort noe med prøven for å påvirke analyseresultatet, vil vi melde fra om dette. Det måles alltid kreatinin i urinprøven for å få inntrykk av konsentrasjonsgraden av urinen. Urinen fortynnes kraftig dersom en drikker omkring en liter væske eller mer innenfor de siste par timer før prøveavgivelse. Dersom kreatinin er lavere enn 1,7 mmol/L, vil dette bli kommentert.

Utskillelsestid

Tiden fra inntak av et stoff til urinanalysene slår om fra positive til negative, er avhengig av hvilket stoff som er tatt, dosestørrelse, antall doser, hvor lang tid inntaket har pågått o.l. I tillegg er det store individuelle variasjoner, slik at det er vanskelig å sette eksakte grenser. Ved lang tids misbruk kan cannabinoider i noen tilfeller skilles ut i flere uker etter siste inntak. I sluttfasen av utskillelsen vil analysesvarene kunne veksle mellom positive og negative. Det gjelder til en viss grad for de andre stoffene også. Et positivt svar etter et negativt behøver derfor ikke nødvendigvis bety nytt inntak. I slike tilfeller vil spesifikke analyser avsløre om det er nytt inntak eller ikke. For å kontrollere at inntak er stoppet, bør det tas prøver 2 - 3 ganger i uken, litt avhengig av hvilket stoff som er aktuelt, hyppigst for stoffer med kort halveringstid.

Screening-analyser

Laboratoriet anvender immunologiske screeningmetoder for urinanalysene og prøvene behandles i henhold til rundskriv ''Prosedyrer for rusmiddeltesting" IS-2231 fra Helsedirektoratet (www.shdir.no, velg sidekart - rundskriv) Vi analyserer rutinemessig på følgende stoffgrupper i urinprøver: Amfetaminer (inkl. ''Ecstasy''), benzodiazepiner, cannabinoider, opiater, oksykodon, etanol, kokain, buprenorfin (Temgesic, Subutex, Suboxone), metadon, EDDP (en metabolitt av metadon) og etylglukuronid (U-EtG).

Spesifikke rusmiddeltester i urin

Fürst har meget avanserte LC-MS-MS-instrumenter som gir svært sikre, spesifikke og kvantiterte analysesvar. Ved serielle prøver vil sannsynligheten for nytt inntak siden forrige prøve bli kommentert (kvantitering). Prøvene blir oppbevart i minst to uker etter ankomst, slik at det er mulig å etterrekvirere disse analysene. Dersom det er rekvirert 798 Spesifikk analyse ved positiv screening, vil prøver som er positive på screening bli satt opp på følgende spesifikke analyser:

U-Amfetaminer

Påviser amfetamin, metamfetamin og Ecstasy-stoffene MDMA (MetylenDioksyMetAmfetamin) og MDA (MetylenDioksyAmfetamin). MDMA vil i kroppen delvis omdannes til MDA, slik at begge stoffene vil ofte påvises samtidig. Avhengig av inntatt dose og urinens pH vil stoffene kunne påvises opp mot en ukes tid etter siste inntak.

U-Benzodiazepiner

Benzodiazepiner har betydelig ruspotensiale, og illegal omsetning er utbredt. Følgende stoffer påvises:

Virkestoff

Handelsnavn

Påviste stoffer

Påvisbarhet etter siste inntak

Diazepam

Stesolid Valium Vival

desmetyl-diazepam temazepam oxazepam

1-4 uker

Oxazepam

Sobril Alopam

oxazepam

Omkring 5 døgn

Flunitrazepam

Flunipam Rohypnol (avreg.)

7-amino-flunitrazepam

Inntil en uke

Nitrazepam

Mogadon Apodorm

7-amino-nitrazepam

Inntil en uke

Klonazepam

Rivotril

7-amino-klonazepam

Inntil en uke

Alprazolam

Xanor

alprazolam

Inntil ca 4 døgn

U-THC-syre

Analysen påviser tetrahydrocannabinol-syre som er en hovedmetabolitt av tetrahydrocannabinol (THC) som er virkestoffet cannabis (hasjisj og marijuana). Sannsynligheten for nytt inntak siden forrige prøve (kvantitering) vil bli kommentert ved serielle prøver. Etter røyking av en vanlig brukerdose hasjisj vil deteksjonstiden være kort (3-4 dager). Etter store inntak kan THC-syre påvises i 2-4 uker eller lengre etter siste inntak. For å vurdere nye inntak av cannabis anbefales derfor 1-2 prøver per uke inntil prøvene har blitt negative.

U-Kokain

Metoden påviser kokainets primære urinmetabolitt benzoylecgonin. De fleste vil bli negative i løpet av 2-3 dager etter inntak av en vanlig rusdose.

U-Opiater

Analysen kan evt. etterrekvireres innen 2 uker. Følgende stoffer påvises:

Stoff

Handelsnavn

Påviste stoffer

Påvisbarhet (stor variasjon)

Morfin

Dolcontin m fl

Morfin

2 - 4 dager

Kodein

Paralgin forte, Pinex forte m.fl.

Kodein, morfin

2 - 4 dager

Gateheroin

Morfin

2 - 4 dager

Kodein

1 - 3 dager

6-monoacetylmorfin (heroinmetabolitt)

6 - 12 timer

Etylmorfin

Cosylan,

Sovipect Comp

Etylmorfin, morfin

2 - 4 dager

Valmuefrø

Morfin, Kodein

1 - 2 dager

Oksykodon

OxyContin

OxynNorm

Targiniq

Oksykodon

2-4 dager

En urinprøve som inneholder morfin og kodein kan således skyldes inntak av enten heroin, morfin og kodein, bare kodein eller valmuefrø (bakverk). Det er derfor viktig å ikke forskrive morfin- eller kodeinholdige preparater dersom en ønsker å avsløre heroinbruk.

Oksykodon er virkestoff i OxyContin, OxyNorm, Targiniq og Oxycodone og vil bare delvis påvises ved Opiater screening. Derfor må analysen rekvireres spesielt og vil da påvises på LC-MS sammen med de andre opiatene, også dersom Opiater screening er negativ. Oksykodon regnes for å være dobbelt så potent som morfin, og har ellers mange likhetstrekk med morfin. Oksykodon har følgelig betydelig misbruks- og avhengighetspotensiale, og kan gi respirasjonsdepresjon ved overdoser.

U-Etylglukuronid og Etylsulfat

En meget liten andel av inntatt etanol vil i lever glukuronideres, og så skilles ut i urin med en halveringstid på omkring 2 timer. Etter et inntak på 2-3 alkoholenheter, kan EtG påvises i urin 15-25 timer etter at etanolen er eliminert fra blodet. Større inntak kan påvises i opptil 4-5 dager. Påvisningsgrensen er satt på et nivå hvor alkohol i munnvann, konfekt etc. ikke skal slå ut. Analysen kan derfor være egnet som supplerende analyse til S-CDT og etanol i serum eller urin. Dersom det er rekvirert 798 "Spesifikk analyse ved positiv screening", vil prøven bli analysert med spesifikk metode på EtG og Etylsulfat (EtS). Påvisning av disse stoffene viser med sikkerhet at etanol har vært inntatt i løpet av de siste dagene.

Andre rusmiddeltester

U-Etanol

Etanol kan avhengig av dosen påvises i urinen inntil omkring et havt døgn etter inntak. Etanol vil etter absorpsjon raskt fordele seg jevnt i kroppens vannfase, og vil derfor kunne påvises i urin inntil første vannlating etter at etanol er ute av blodet. Analysesvaret gis ut i gram/L og vil til en viss grad gjenspeile blodalkoholkonsentrasjonen i perioden da urinen ble produsert. Dersom det er mistanke om metanol, isopropanol eller aceton, kan prøvene videresendes for spesifikk analyse.

U-Metadon

Metoden påviser metadon i urinen, men kan ikke brukes i forbindelse med vurdering av optimal behandlingsdose. Vi kan også bestemme EDDP (2-etylidin-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin) som er den viktigste metabolitten av metadon. Denne vil være positiv når metadon er tatt inn og metabolisert i kroppen. Påvisning av bare metadon og ikke metabolitt kan tyde på at metadon er tilsatt prøven direkte. Dersom kun EDDP påvises og ikke metadon, kan dette tyde på at det ikke er inntatt metadon de siste få dagene. Alternativt kan alkalisk urin medføre at utskillelsen av metadon blir hemmet og prøven kan derved bli negativ uten at dette innebærer uregelmessig inntak. Dette vil bli kommentert i de aktuelle tilfellene.

U-Buprenorfin (Temgesic, Subutex, Suboxone)

Analysen utføres med en immunologisk screeninganalyse og påviser buprenorfin og omdanningsstoffet buprenorfin-glukuronid. En vanlig dose Temgesic (0,2 - 0,4 mg) trenger ikke gi utslag på testen, mens Subutex som normalt er atskillig høyere dosert (4 - 32 mg) vil kunne gi positiv prøve i opptil en ukes tid. Dersom det er inntatt store doser av morfin eller kodein, kan dette medføre at analysen blir falsk positiv. Analyseresultatet kan således ikke benyttes ved sanksjonære prøver iht. IS-2231.
Dersom det foreligger høye konsentrasjoner av kodein eller morfin, kan denne analysen bli falsk positiv. Dette vil i så fall bli kommentert.

Rus-panel

Rekvirering av Rus-panelet innebærer analyse av følgende stoffer:

Screeninganalyser

Spesifikke stoffer/ (Handelsnavn)

650

Amfetaminer/Ecstasy

Amfetamin (Metamina, Dexamin)

Metamfetamin (Ofte blandet med

amfetamin i gateblanding)

MDMA (Ecstasy)

652

Benzodiazepiner

Diazepam (Valium, Vival, Stesolid)

Oxazepam (Sobril)

Flunitrazepam (Rohypnol avreg.)

Nitrazepam (Mogadon, Apodorm)

Klonazepam (Rivotril)

Alprazolam (Xanor)

Midazolam (Buccolam m.fl.)

654

Cannabinoider

THC-syre (Hasj, Marihuana)

651

Opiater

Heroin-metabolitt (6-MAM)

Morfin (Heroin, Dolcontin)

Kodein (Paralgin forte, Pinex forte)

Etylmorfin (Cosylan, Solvipect Comp)

R22

Oksykodon

Oksykodon (OxyContin, Targiniq)

656

Kokain

Kokain, benzoylecgonin

779

Buprenorfin

Subutex, Temgesic, Buvidal

668

Metadon

659

Metadonmetabolitt (EDDP)

Dersom en screeninganalyse er negativ blir svaret utgitt som NEG.
Dersom screeninganalysen ikke er negativ, utgis svaret som ”UTFØRT”. Endelig svar sendes når svar på spesifikke analyser foreligger.

Sanksjonære prøver

Med dette menes prøver hvor positivt analyseresultat alene kan føre til alvorlige sanksjoner eller til tap av tilbud eller rettigheter. Dette gjelder eksempelvis i kriminalomsorgen, i yrkeslivssammenheng og for politiet.

Dette er beskrevet i rundskriv IS-2231 fra Helsedirektoratet. Det skal foreligge skriftlig avtale med prøvegiver og kontrollert prøvetaking. Etter rettstoksikologiske prinsipper skal prøvesikringskjeden følges fra prøvetaking til endelig resultat. I slike tilfeller MÅ vår rekvisisjon "Sanksjonære prøver i henhold til IS-2231" benyttes. Rekvisisjon og prøvetakingskit bestilles ved å kontakte Fürst.

Eksempler på prøver som anses som medisinske, er prøver tatt på institusjon som kan medføre permisjonsnekt, og prøver som inngår i vurdering av tap av førerkort og bæretillatelse av våpen.

Rusmiddeltester i serum

Vi analyserer etanol i serum (''promille'') og CDT som markør for langvarig høyt alkoholforbruk. Vi samarbeider med Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, som foretar serumanalyser av metadon, buprenorfin og benzodiazepiner.

S-Etanol

er den vanlige promilleprøven og påviser kvantitativt mengden etanol som finnes i serum. De fleste nedbryter alkohol med omkring 0,12-0,18 promille per time, mens personer med regelmessig høyt alkoholkonsum kan ha en nedbrytning på over 0,20 promille per time. Eksempelvis vil en mann på 80 kg bruke ca 8 timer på å bli edru etter inntak av en flaske vin svarende til ca 70 gram etanol eller 6 alkoholenheter. En kvinne på 60 kg vil i snitt trenge mer enn 12 timer på å bryte ned samme alkoholmengde.

S-CDT

er en markør for høyt, langvarig alkoholinntak. Den beregnes som % av total transferrin i serum. Ikke alle får økning av CDT ved høyt alkoholinntak (sensitivitet 60 - 80%), men når den slår ut regnes den for å være svært spesifikk (spesifisitet > 90%). Det antas at man trenger et daglig alkoholinntak på 50 - 80 gram i 1 - 2 uker for at det skal gi utslag på CDT over øvre referansegrense (> 1,6%). CDT har en halveringstid på omkring to uker slik at man må regne minst 4 ukers avholdenhet før den når normalverdien igjen. Den kan således være en god markør både for å monitorere avholdenhet og diagnostisk i forbindelse med alkoholrelaterte sykdommer. Ved oppfølging bør nye prøvesvar sammenlignes med tidligere prøver. CDT bør kombineres med andre alkoholmarkører som S-Gamma GT og B-MCV.

Under graviditeten kan CDT stige med inntil 0,4-0,6 %-enheter.

S-Metadon

er aktuell ved start av metadonbehandling og senere ved kontroll av riktig dose og bruk av metadon. Prøven tas 24 timer etter siste inntak og det er viktig med god kontroll med medisineringen de 4 siste dagene. Anbefalt serum-konsentrasjon er på 0,6 - 1,2 µmol/L, men det egentlige målet er subjektiv velvære uten symptomer på abstinens eller psykomotorisk påvirkning. Metadon omdannes i lever i hovedsak gjennom CYP3A4 og dette kan gi opphav til interaksjoner. Antidepressive SSRI-medikamenter, erytromycin m fl kan hemme nedbrytningen av metadon, mens andre medikamenter kan øke omsetningen. De vanligste bivirkninger av metadon er kvalme, vannlatningsplager, svette og ødemer og sees gjerne ved opptrapping av dosen, men forsvinner normalt etter en periode med tilvenning.

S-Buprenorfin (Temgesic, Subutex, Suboxone)

er aktuell ved start av buprenorfinbehandling og senere ved kontroll av riktig bruk og dose av buprenorfin. Prøve tas 24 timer etter siste inntak og det er viktig med god kontroll med medisineringen de 4 siste dagene. Anbefalt serum-konsentrasjon ved substitusjonsbehandling (Subutex, Suboxone) er på 2 - 8 nmol/L. Ved smertebehandlling (Temgesic) er anbefalt område på 0,8 - 2,0 nmol/L. Buprenorfin er en partiell agonist og binder seg kraftig til reseptorene slik at det kan delvis blokkere effekten av f eks heroin.