Hopp til hovedinnhold

Utdanning av legespesialister medisinsk biokjemi (LIS3)

Generell utdanningsplan for spesialistutdanning (LIS3) i medisinsk biokjemi ved Fürst Medisinsk Laboratorium

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for leger ansatt som leger i spesialisering (LIS3) i medisinsk biokjemi ved Fürst Medisinsk Laboratorium (heretter Fürst). Laboratoriet vil kunne dekke en vesentlig del av læringsmålene og har opprettet samarbeidsavtale med OUS og Lovisenberg Diakonale Sykehus for resterende læringsmål som omfatter mer sykehusrelaterte aktiviteter.

Utdanningsplanen skal tilrettelegge utdanning av leger i spesialisering i medisinsk biokjemi ved Fürst. Kandidaten får mulighet til å tilegne seg de nødvendige praktiske ferdighetene og teoretiske kunnskapene som er nødvendig for å utføre arbeidet som overlege innen medisinsk biokjemi.

Det er en målsetning at kandidaten får kunnskap for å videreformidle faglig fundert informasjon og for å være rådgiver overfor laboratoriets brukere på en profesjonell måte. Det vil bli lagt vekt på at LIS får vitenskapelig skolering for å kunne vurdere vitenskapelige publikasjoner og for å kunne overføre ny kunnskap til det daglige arbeidet. Spesialistutdanningen vil også omfatte formidling av ferdigheter innen administrative oppgaver som skal kvalifisere kandidaten til å lede et medisinsk biokjemisk laboratorium.

Organisering av laboratoriet

Fürst er landets største medisinske laboratorium og utfører et bredt spekter av analyser innen medisinsk biokjemi, immunologi, klinisk farmakologi, toksikologi, mikrobiologi og patologi. I 2019 utførte laboratoriet mer enn 26 millioner analyser fordelt på ca. 300 forskjellige analyser. I tillegg kommer patologi. Laboratoriet mottar prøver hovedsakelig fra fastleger over hele landet og i noen grad fra sykehus og andre spesialistinstitusjoner.

Laboratorieavdelingen ved Fürst er delt inn i 6 team:

1. Automasjon (Generell biokjemi og klinisk kjemi, hematologi og koagulasjon, mikrobiologisk serologi).
2. Kromatografi (ruskonfirmering og alkoholmarkører, vitaminer, sporelementer og tungmetaller)
3. Spesialanalyser (allergi, elektroforese, feces-analyser)
4. Molekylærbiologi (PCR-analyser med hovedvekt på mikrobiologiske analyser)
5. Mikrobiologi (dyrkning)
6. Patologi

Prøvemottak og Kundekontakt er en egen avdeling, men arbeider nært tilknyttet Laboratorieavdelingen.

I tillegg har Fürst en enhet som utvikler og utfører molekylærbiologiske analyser, Fürst NAT (nucleic acid technology).

Fürst er akkreditert etter ISO-standarden 15189 og sertifisert etter ISO 14001 og ISO 13485. Tretten årsverk er tilknyttet kvalitetsstyring, HMS og prosjektstyring. Hovedlaboratoriet er lokalisert på Furuset, Oslo. Fürst har seks prøvetakingsstasjoner; en på hovedlaboratoriet, en i Sandefjord, to i Oslo sentrum og to i Bergen. I tillegg tilbyr laboratoriet hjemmeprøvetaking.

Totalt har Fürst over 400 ansatte med en stor andel bioingeniører. 25 leger er fast ansatt og 24 leger fra ulike kliniske spesialiteter arbeider som konsulenter for kommentering av analyseresultater. Fire av de fast ansatte legene er spesialister i medisinsk biokjemi. I tillegg er to leger spesialister i klinisk farmakologi, tre er spesialister i medisinsk mikrobiologi og elleve er spesialister i patologi. Videre er to kjemikere knyttet til spesialanalyser og metodeutvikling.

Spesialistene innen de ulike fagområdene (medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi) har et nært samarbeid ettersom alle er lokalisert i samme bygning.

Legekonsulenter spesialisert på ulike områder (hematologi, allergologi, endokrinologi, kardiologi, patologi og proteinelektroforese) er tilgjengelig gjennom elektronisk kommunikasjon.

Fürst har samarbeid med flere miljøer på sykehusene for å diskutere analysebehov og utvikling av ulike fagområder.

Leger ansatt på Fürst har egne kontorer i nærheten av den analytiske virksomheten. Legekontorene er forsøkt samlet slik at informasjons- og kunnskapsutveksling blant legene forenkles og fremmes.

Veiledning og supervisjon

Innen 4 uker etter kandidatens tiltredelse utarbeider veileder sammen med utdanningskandidaten den individuelle utdanningsplanen. Denne planen skal ta hensyn til kandidatens bakgrunn, kunnskaper og ferdigheter og skal basere seg på læringsmålene for LIS3 for spesialiteten medisinsk biokjemi.

Individuelle veiledningssamtaler gjennomføres fast 6 ganger årlig. Det vil imidlertid være mulighet for ikke planlagte veiledersamtaler på initiativ fra LIS eller veileder hvis det skulle være behov for det.

Under klinisk tjeneste på Lovisenberg Diakonale Sykehus, vil veiledningen fortsatt ivaretas av spesialist i medisinsk biokjemi ved Fürst Medisinsk Laboratorium.

Evaluering av den faglige progresjonen og oppnåelse av læringsmål for LIS skal være en del av de regelmessige veiledningssamtalene. Videre vil LIS´s progresjon vurderes på møtene i utdanningsutvalget.

Fürst legger til rette for at veiledere får mulighet til å delta på veilederkurs.

På hverdager har en av legene vakt, dvs. hun eller han er første kontakt for å motta faglige spørsmål fra rekvirenter på telefon eller elektronisk. Laboratoriets leger vurderer utførte analyser og kommenterer utvalgte prøvesvar. LIS deltar i dette arbeidet under supervisjon av en av de fast ansatte spesialistene.

LIS skal rotere i de enkelte fagområder og seksjoner på laboratoriet og derved få kunnskap om praktisk laboratoriearbeid i samarbeid med bioingeniører og kjemikere som også vil fungere som supervisører.

Plan for teoretisk undervisning og selvstudium

Teoretisk undervisning gis ved rutinearbeid når LIS ledsager vaktlegen og ved arbeidsstasjonene av bioingeniører og metodeutviklere.

Fürst deltar på nettundervisning i regi av Norsk selskap for medisinsk biokjemi. Denne består av foredrag om ulike emner innen medisinsk biokjemi holdt av ulike laboratorier.

Fürst har en organisert undervisningsplan med forelesninger og kollokvier rundt relevante emner eller artikler, totalt ca. 75 undervisningstimer årlig. Spesialister innen medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, klinisk mikrobiologi og patologi, samt realister og metodeutviklere bidrar til denne undervisningen.

Kandidaten skal også bidra til den organiserte, teoretiske undervisning med foredrag og fremleggelse av pasientkasus.

Aktuelle pasientkasus og andre faglige problemstillinger diskuteres i tillegg på de ukentlige møtene i medisinsk faggruppe som består av legene innenfor spesialiteten, eller på mer uformelle møter med en eller flere leger.

Felles kompetansemål oppnås gjennom deltagelse på kurs i sakkyndighetsarbeid, kurs i administrasjon og ledelse, gjennom kontinuerlig arbeid under supervisjon som LIS og i et felles gruppebasert undervisningsopplegg med LIS i medisinsk mikrobiologi.

Hver lege har på sitt kontor aktuelle utgaver av forskjellige standardverk innen sitt fagområde. I tillegg til fritt tilgjengelige tjenester via Helsebiblioteket abonnerer Fürst Medisinsk Laboratorium på noen av de viktigste tidsskriftene innen medisinsk biokjemi og klinisk kjemi, samt Norsk elektronisk legehåndbok.

Det vil legges til rette for deltakelse på nasjonale og internasjonale møter og kongresser med relevant faglig innhold.

Forskningsaktivitet

Det er lagt til rette for at alle leger kan delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid. Åtte av legene ved Fürst har doktorgrad innen medisin og flere leger deltar i forskningsprosjekter. LIS vil få mulighet til å delta i pågående prosjekter.

Videre er det ansatt fire realister (to med doktorgrad) som etablerer nye analyser innen kromatografi og molekylærbiologi (Fürst NAT) og som driver aktiv forskning ved hjelp av de nyetablerte analysene.

De siste årene har det blitt publisert mellom 4 og 10 artikler per år i nasjonale og internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering med bidrag av ansatte på Fürst.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Evaluering av utdanningsaktivitetene på laboratoriet være et fast punkt på utdanningsutvalgets møter. Veiledersamtalene vil bli benyttet for innspill mht. vurdering av laboratoriets utdanning.

Utdanningsplanen vil bli revidert ved behov og minst årlig.