Hopp til hovedinnhold

Analyserepertoar

Laboratoriet tar sikte på i størst mulig utstrekning å dekke allmennpraktiserende legers behov for henvisning av prøver til klinisk kjemiske, hematologiske og mikrobiologiske undersøkelser, samt patologianalyser.

Automasjonsløsning hos Fürst

For detaljer om de enkelte analysene, se alfabetisk oversikt over analysene.

Forslag til analysepakker

Laboratoriets rekvisisjoner benyttes som ''kontrakter'' for analyseoppdrag og prøvetaking og gir til sammen en tilnærmet fullstendig oversikt over analyserepertoar. Det er også mulig å rekvirere analyser elektronisk via Fürst Forum.

Vi utfører laboratorieprøver innen følgende fagområder:

Klinisk kjemi

De vanligste klinisk kjemiske analyser, proteinelektroforese, MMA, Homocystein, vitaminer

Hematologi

De vanligste hematologiske analyser

Endokrinologi

Thyreoidea-hormoner, kjønnshormoner etc

Sporelementer og tungmetaller

Sink, selen, aluminium, bly, kadmium, kvikksølv

Allergiutredning

Total IgE, paneltester, ca 600 ulike enkeltallergener

Fordøyelsessykdommer

Cøliaki-utredning , H.pylori, Kalprotektin

Infeksjonsserologi

HIV, Hepatitt, infeksjonsserologi

Rusmiddelanalyser

Påviser de mest brukte narkotiske stoffer i urin

Legemiddelanalyser

Antidepressiva, antipsykotika, antiepileptika, benzodiazepiner etc

Mikrobiologi

Dyrkning, genetiske tester for påvisning av patologiske bakterier

Molekylærbiologiske analyser

Hemokromatose, HLA-DQ2/DQ8 etc

Patologi - histologi

Vevsprøver/biopsier inkludert spesialfarginger og immunhistokjemi

Patologi - cytologi

Væskebasert cervixcytologi, inkludert refleks HPV etter gjeldene retningslinjer fra Masseundersøkelsen, samt annen cytologi.

I tillegg utfører laboratoriet EKG og mottar også tilsendte EKG (ikke belastnings-EKG) til vurdering og beskrivelse.

Rekvisisjonen, papirformat eller elektronisk, fylles ut av rekvirent i henhold til aktuell, medisinsk problemstilling for pasient. Laboratoriet utfører de analysene som er bestilt. I begrenset omfang, og når det er faglig indisert, vil Fürst kunne rekvirere supplerende analyser. Hvis evt. supplerende analyser ikke ønskes utført, ber vi om at det opplyses om dette i feltet for kliniske opplysninger på rekvisisjonen.

Ved sterkt avvikende patologiske prøvesvar vil følgende analyser tilleggsrekvireres for å gi et mer fullstendig bilde:

Analyse

Grense

Generert analyse

Kreatinin

>500

Kalium

Urinstoff

>40

Kalium og kreatinin

Kalium

>6,5

Natrium og kreatinin

Kalium

<3,1

Natrium og magnesium

Natrium

>155

Kalium og glukose

Natrium

<121

Kalium

Fosfat

<0,40

Natrium, kalium, magnesium og kreatinin

Kalsium

>3,2

Magnesium og fosfat

Kalsium

(Kalsium korrigert)

<2,0

Magnesium, fosfat og kreatinin dersom kalsium <1,8

Magnesium

<0,40

Kalium, kalsium og fosfat

Magnesium

>2,0

Kalium, kalsium og fosfat

CK

>20.000

Kreatinin

Kortisol, morgen

<50

Kalium og natrium

Dersom det rekvireres analyser som laboratoriet selv ikke utfører, blir prøven videresendt til spesiallaboratorium avhengig av pasientens bosted. Det gjelder for eksempel mikrobiologiske, immunologiske og blodtypeserologiske undersøkelser. Rekvirenten varsles om videresendingen på svarrapporten.

Noen prøver sendes til andre laboratorier (henvisningslaboratorier) for verifisering av egne funn, utvidet diagnostisering og som ledd i nasjonal overvåking. Oversikt over hvilke analyser det gjelder og hvilke laboratorier prøvene sendes til kan fås ved henvendelse til Fürst.