Hopp til hovedinnhold

Prøvesvar

Vi utgir prøvesvar elektronisk, via post eller telefon og våre leger er tilgjengelige for råd og veiledning i valg av analyser og tolkning av svar.
For spørsmål angående prøvesvar se: Hvem kan hjelpe deg?

Tolkning av svar

I tillegg til våre 25 fast ansatte leger, er omkring 25 medisinske spesialister tilknyttet laboratoriet. Disse gjennomgår, vurderer og kommenterer svar på spesielle undersøkelser som EKG, blodutstryk, allergitester, medikamenter, proteiner, hormoner, serologi, rusmiddelanalyser og cøliakianalyser.

Våre faste leger gir også veiledende kommentarer til andre analyser. De besvarer også forløpende innkomne dialoger via Fürst Forum.

Vi oppbevarer prøvematerialet i cirka 1 uke, slik at analyser kan etter-rekvireres i denne perioden uten at pasienten må avgi nye prøver. Materiale til allergianalyser oppbevares i ca. 2 uker. Urin til rusmiddelanalyser oppbevares i 14 dager.

Kommentarer til analyseresultater

Kommentarer til analyseresultatene blir påført vårt skriftlige svarbrev som sendes til rekvirenten.

Rekvirenter som velger kun å motta elektroniske prøvesvar er selv ansvarlig for fremfinning av slike kommentarer i pasientens journal. Journalsystemene har ulike måter å gjøre dette på, for mer informasjon om hvor kommentarer vises i din journal, kontakt din journalsystem leverandør.

Elektronisk svaroverføring

Prøveresultatet sendes elektronisk dersom du som rekvirent har IT-basert journalsystem og mottakermuligheter for elektronisk svaroverføring. Laboratoriet tilbyr standardisert meldingsformidling via Norsk Helsenett.

Løsningen Fürst Forum er en interaktiv tjeneste med mulighet for elektronisk rekvirering og svarrapportering, samt faglig elektronisk dialog med laboratoriets spesialister for utdypning av prøvesvarenes betydning og evt behov for videre oppfølging.

Rekvisisjoner uten fullt personnummer

Vi sender skriftlige svarrapporter når pasientens fulle personnummer ikke er oppgitt. Dette vil også gjelde for rekvirenter som har meldt fra til oss at de kun ønsker elektroniske svarrapporter.

Elektroniske prøvesvar på pasienter uten fullt personnummer kan bli avvist i legekontorets elektroniske postkasse, og vi ønsker på denne måten å sikre at alle prøvesvar blir mottatt av rekvirent.

Forventet svartid

Medisinsk biokjemi: Fürst sender elektroniske svar på prøver som mottas før kl. 12:00, samme dag, og prøver som mottas etter kl.12:00, påfølgende virkedag før kl. 1200. Dette gjelder for >95 % av prøvene.
Medisinsk mikrobiologi: Fürst sender elektronisk svar på prøver som mottas før kl. 12:00, samme dag, og prøver som mottas etter kl. 12:00, påfølgende virkedag før klokken 12:00. Dette gjelder for > 95% av prøvene..
For prøver som skal til bakteriologisk dyrkning sender Fürst elektronisk svar samme dag som dyrkning er ferdig.
Patologi (Histologi/Cytologi): Fürst sender elektronisk svar på prøver samme dag som diagnosefastsettelse foreligger. Normalt er svartiden 1-2 uker.

Prøvesvar for SARS-CoV-2 (Covid-19) vil normalt foreligge påfølgende 1-2 dager etter at prøven er mottatt på laboratoriet.

Svarbrev per post eller bud

Svarbrev sendes til den legen som har rekvirert analysene straks analyseresultatene foreligger. For hver analyse angis materialkode, analysenavn, svar, enhet og referanseområde. Svar utenfor referanseområdet markeres med en stjerne. Alle akkrediterte analyser merkes med en A. Ønskes kopisvar til annen enn henvisende lege må riktig postadresse være oppgitt. Kopibrev som kommer i retur på grunn av mangelfull adressering vil bli makulert.

Telefonisk svar

Som rekvirent kan du ringe og få muntlige prøvesvar per telefon.
Kontakt kundestøtte, tlf. 22 90 96 66.

Telefonvarsling

Rekvirent vil bli forsøkt varslet per telefon ved uttalte patologiske svar på en del analyser. Les mer om våre varslingsrutiner under fliken "forklaring" her.

Informasjon til pasienten

Det er legen som har informasjonsplikt overfor pasienten, ettersom et laboratoriesvar alltid må vurderes i sammenheng med pasientens øvrige tilstand og behandling.

Fürst har i tråd med EU-forordningen om personvern (GDPR), og herunder pasientens rett til innsyn i egne prøvesvar, utviklet en pasientportal på www.furstpasient.no. Her kan pasientene, ved hjelp av sikker pålogging via ID-porten, se alle sine prøvesvar innenfor medisisnk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi (også alle historiske prøvesvar). Prøvesvar for histologi og cytologi er foreløpig ikke tilgjengelig i løsningen. Pasient bes for disse svarene å henvede seg til rekvirent som best kan utgi dette svaret i sammenheng med klinikk.