Hopp til hovedinnhold

Forklaring

Alfabetisk analyseliste

Analysenavn. Navnet som laboratoriet bruker på analysen står som overskrift og følger stort sett skrivemåten på rekvisisjonen. Foran analysenavnet står symbolet for materialkoden.

Alternative navn står under hovednavnet.

Prøvemengde og materiale. Prøvemengden er det minste volum av det angitte materiale som laboratoriet må ha for å utføre analysen. Deretter er det eventuelt angitt spesielle krav som analysen stiller til pasientforhold, prøvetaking og forsendelse av prøven.

Indikasjoner. De vanligste indikasjonene for å rekvirere analysen er angitt, men listen er ikke komplett.

Referanseområder. Her er angitt de referanseområder som laboratoriet bruker i sine svar til rekvirentene. Det er oppgitt referanseområder for pasienter >14 år, mens den fullstendige referansetabellen også inneholder referanseområder for barn. Merk at de anførte referanseområdene ikke alltid er à jour i papirversjonen av blåboka, mens referanseområdene på websiden vår oppdateres automatisk. Vårt særtrykk: Referanseområder i lommeformat oppdateres jevnlig og kan bestilles gratis.På svarbrevene vil imidlertid gjeldende referanseområde alltid bli angitt etter analyseresultatet. For legemiddelanalyser vil det vises anbefalt terapeutisk område.

Tolkning. De viktigste årsakene til verdier over eller under referanseområdene er summarisk angitt. For kvalitative prøver er oppført de hyppigste årsakene til positivt resultat. Listen er imidlertid ikke komplett.

Varsling. For enkelte analysers vedkommende vil særlig avvikende patologiske svar bli varslet pr telefon. Dersom rekvirent ikke er tilgjengelig pr telefon, varsles lokal legevakt som vurderer om pasienten bør varsles direkte. Varslingsgrensene er angitt med rødt på analysesiden for de analysene dette gjelder. Varslingsgrenser er i hovedsak etablert for analyser der prøvesvaret kan være svært avvikende og livstruende uten at det nødvendigvis foreligger klare kliniske symptomer. Det er utarbeidet en veiledende anbefaling for varslingsgrenser ved norske laboratorier, men det kan likevel være noe forskjellig praksis ved ulike laboratorier. Varslingsgrenser.

Ved aktuelle analyser er det ved hjelp av en kalkulator mulig å beregne om det er en signifikant forskjell mellom to analysesvar tatt av samme pasient på to ulike tidspunkt. Resultatet beregnes etter en bestemt formel på et 95%-signifikansnivå og er basert på analysens analytiske og biologiske variasjon som er listet opp i listen Analysevariasjon.

Merknader. Her er blant annet anført enkelte av laboratoriets begrensninger ved utførelse av analysen.

Nederst på analysesidene kan man også finne: Analysenummeret (som er entydig og som også står i parantes på rekvisisjonen), forkortet navn (som vist i pasientjournalsystemene) og under hvilken overskrift på hvilken rekvisisjon analysen kan rekvireres.