Hopp til hovedinnhold

Etiske retningslinjer for aktsomhetsvurdering

1. Innledning

Fürst Medisinsk Laboratorium (FML) har som målsetting å opptre på en faglig profesjonell måte ovenfor kunder, leverandører, egne ansatte, myndigheter, kollegaer i bransjen og ovenfor samfunnet for øvrig. Etiske regler kommer i tillegg til og går ut over gjeldende lovverk. En handling kan derfor være lovlig, men likevel uetisk.

1.1 Formål

Formålet med de etiske retningslinjer er å sikre en høy etisk standard i FML gjennom regler om god forretningsskikk. Brudd på retningslinjene vil for de ansatte i bedriften kunne få disiplinære følger. De etiske retningslinjene skal også bidra til at tilliten til laboratoriets kompetanse, upartiskhet, dømmekraft og integritet opprettholdes. De etiske retningslinjene for FML kan benyttes som vedlegg til kontrakter og tjene som et kvalitetskriterium.

1.2 Forankring og sanksjon

Brudd på retningslinjene meddeles omgående adm. direktør som vil gjøre de nødvendige undersøkelser og vurdere hvilke konsekvenser dette kan få.

2. Forholdet til kundene

Med kunde menes i disse retningslinjer enhver kjøper og/eller betaler av tjenester fra FML, eksempelvis legesentra, sykehus, helseforetak, private helseinstitusjoner eller Helfo. Begrepet omfatter også enhver som representerer kunden eller som handler på vegne av kunde eller som er engasjert av kunde i forbindelse med et innkjøp.

2.1 Habilitet

FMLs ansatte skal opptre ryddig og forretningsmessig ovenfor kunde i forbindelse med deres innkjøp og ikke søke å påvirke kunde på utilbørlig måte i forbindelse med kjøpsbeslutninger. Dersom FML oppgir en kunde som referanse i forbindelse med et salg, skal den aktuelle kunde ha gitt sitt samtykke til dette. Personell og ledelse skal være uavhengig av press og påvirkninger som kan innvirke negativt på kvaliteten på laboratoriets arbeid. I tilfeller hvor det det er mulige habilitetskonflikter er den enkelte medarbeider ansvarlig for å melde fra til nærmeste leder vedrørende mulig interessekonflikter for å sikre at habiliteten blir ivaretatt. Habilitetsspørsmålet behandles i linjen. Det er ikke kritikkverdig å være inhabil, men det kan være nødvendig å ta konsekvensen av dette for å ivareta omverdenens tillit til organisasjonen og forretningsmessige hensyn.

2.2 Påvirkning, bruk av gaver og annet

Godt fungerende næringsliv er avhengig av faglig informasjon om de varer og tjenester som er tilgjengelig. Det forutsettes at normal forretningsskikk følges. Kunde/potensiell kunde er ansvarlig for at kontakten med FML skjer i henhold til interne retningslinjer. Det er ikke tillatt å gi personlige fordeler som kan betraktes som påvirkning eller forsøk på påvirkning av denne/disse. Økonomisk bidrag eller andre ytelser fra FML til eksisterende eller potensielle oppdragsgivere skal skje åpent. Når FML mottar muntlig forespørsel om bidrag/ytelser, skal FML be om at henvendelsen skjer skriftlig. For arrangementer i regi av FML gjelder følgende: Invitasjon av fagpersonell skal skje skriftlig med kopi til nærmeste leder. Det forutsettes at det er samsvar mellom arrangementets kostnader og det faglige innhold. Ved reiser som naturlig inngår i informasjonsarbeidet mellom FML og fagpersonell, kan FML dekke reiseutgifter tur/retur. FML kan også dekke hotellutgifter og nøkterne utgifter til måltider. Det faglige program skal utgjøre en vesentlig del av tiden på oppholdsstedet. Møter, kongresser og lignende der lange reiser og/eller sosiale ytelser fra FML står i misforhold til det faglige innhold, skal ikke forekomme.

3. Forholdet til konkurrenter og andre leverandører av laboratorietjenester

Med konkurrenter menes i disse retningslinjer produsenter/leverandører av laboratorietjenester i det europeiske markedet. Negative eller nedsettende uttalelser om konkurrenter samt spredning av rykter som kan få negative konsekvenser for den eller dem det gjelder, skal ikke forekomme. Slike handlinger blir alltid oppfattet negativt for den som gir slik informasjon og skader selskapets og bransjens omdømme. Det er et lederansvar å påse at slike uttalelser ikke finner sted.

4. Forholdet til myndighetene, akkrediteringsorgan og sertifiseringsorgan

FML skal opptre ryddig og lojalt i forhold til myndighetene, akkrediteringsorgan og sertifiseringsorgan. FML skal tilstrebe å samarbeide for å gjennomføre de lover og vedtak som blir fattet.

5. Forholdet til samfunnet

FML skal opptre på en samfunnsmessig forsvarlig måte og vise ansvarlighet i miljøspørsmål. FML skal til en hver tid følge relevante lover, forskrifter og standarder. Fürst arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene.

6. Forholdet mellom FML og den ansatte

FML skal tilstrebe å ha et ryddig og godt forhold til sine ansatte og håndtere eventuelle problemer som måtte oppstå på en slik måte at man begrenser skadevirkningene både for den ansatte, for sin egen virksomhet og for bransjen. Ansatte skal gjennom sitt virke ivareta sin faglige integritet, og ikke være utsatt for utilbørlig press som kan påvirke kvaliteten av arbeidet. Dersom det på noe tidspunkt skulle oppstå interessekonflikter, skal den ansatte åpent og ærlig erklære dette til nærmeste leder. Alle ansatte er forpliktet til å overholde sin taushetsplikt.

7. Forholdet til leverandørene og andre besøkende

FML skal opptre ryddig, åpent og forutsigbart ovenfor både eksisterende og mulige leverandører. Det er derfor svært viktig at leverandørene får anledning til å informere om sine produkter. All kontakt ansatte i FML har med eksisterende og mulige leverandører som innebærer deltagelse på møter, reiser og kongresser eller bevertning utover nøktern bevertning, skal forhåndsgodkjennes av avdelingsleder eller adm. direktør. Gaver av vesentlig verdi skal ikke mottas av ansatte.