Hopp til hovedinnhold

Svangerskapets innflytelse på laboratorieverdier

Svangerskap

Svangerskap forandrer resultatene av mange klinisk kjemiske og hematologiske analyser. Vanlige referanseområder for voksne kvinner kan derfor ofte ikke brukes til sammenligning. I det følgende gjøres det rede for en del av disse forandringer under et normalt svangerskap. Spesielle analyser som tar sikte på å påvise svangerskap eller overvåke placentafunksjon og fosterutvikling, omtales ikke. Som ledd i overvåkingen av den gravide, kan jordmødres rekvirering av laboratorieanalyser belastes HELFO.

Svangerskapets lengde

Forandringene i laboratorieverdier øker med svangerskapets lengde og fosterets størrelse, men kurvene viser ikke et jevnt forløp. I de første 10 og de siste 3 - 4 ukene av graviditeten skjer det forholdsvis små forandringer. Etter fødselen går forandringene tilbake, noen raskt, andre i løpet av 2 - 4 uker. De tall som angis i det følgende representerer stort sett gjennomsnittsverdier mot slutten av svangerskapet, altså da forandringene er størst.

Blod- og plasmavolum

Mange av forandringene skyldes at blodvolumet øker under svangerskapet, og at plasmavolumet øker relativt mer enn erytrocyttvolumet. En del av plasmaøkningen skyldes økt vannfase (fysiologisk hydremi). Slike volumforandringer vil blant annet kunne føre til feiltolkninger av laboratorieverdier i retning av anemi og hypoproteinemi.

Østrogenpåvirkning

Andre forandringer skyldes hormonelle faktorer. Typisk er forandringer i proteinsyntese som følge av økt østrogenpåvirkning.

Hematologiske prøver

B-Hb faller ca 1,5 g/100 mL
B-Erytrocytter faller ca 0,40 x 1012/L
B-Hematokrit faller ca 0,04
S-Jern synker, men dette kan, iallfall til en viss grad, motvirkes av jerntilførsel. Det er derfor tvil om nedsettelsen av serumjern er fysiologisk.
S-Jernbindingskapasitet (TIBC) øker under svangerskapet uavhengig av jerntilførsel. Dette er en østrogeneffekt.

S-Ferritin vil kunne avsløre jernmangel tidlig i forløpet av en ukomplisert graviditet.
S-Folat synker ca 50%.
S-Vitamin B12 synker ca 20% under svangerskapet.
B-Leukocytter øker ca 4 x 109/L.
B-SR er økt under graviditeten pga fibrinogenøkning. Ved verdier over 30 bør andre årsaker overveies, og en SR over 50 er oftest patologisk. SR er egentlig lite egnet som parameter på akutt fase reaksjon i svangerskapet.
S-CRP øker ikke som følge av en ukomplisert graviditet og kan derfor brukes i stedet for SR.

Elektrolytter

S-Natrium går gjennomsnittlig ned med 3 mmol/L.
S-Kalium synker med 0,3 mmol/L.
S-Klorid forblir uforandret S-Kalsium og S-Magnesium synker ca 10% i takt med albuminnedsettelse.

Proteiner

S-Protein total synker ca 10 g/L.
S-Albumin synker 6 - 7 g/L.
Proteiner som syntetiseres i leveren øker under innflytelse av østrogener. Dette gjelder f eks transferrin, S-Jernbindingskapasitet, (CDT = Carbohydrate Deficient Transferrin øker også), S-Ceruloplasmin og S-Alfa1-antitrypsin. (Ceruloplasmin analyseres ikke ved vårt laboratorium, men se P-Kobber).
S-Haptoglobin synker under svangerskapet.

Hormoner

Konsentrasjonen av SHBG og transkortin øker under innflytelse av østrogener. Dette fører til økning av f eks S-Kortisol (både i morgen- og aftenprøve).

S-Fritt T4 synker noe.
dU-Kortisol forblir uforandret.
S-Prolaktin øker under svangerskap og laktasjon opp til 8000 mU/L.

S-hCG Ved normal graviditet skal hCG-verdiene dobles hvert 2. døgn inntil hCG-nivået er ca 1200 U/L. Ved hCG-verdier mellom 1200 U/L og 6000 U/L skal verdien dobles hvert 3. døgn, og ved hCG-verdier over 6000 U/L skal verdien dobles hvert 4. døgn frem til ca uke 10. Det er vanskelig å sette grenser som skiller mellom ekstrauterint og normalt svangerskap, men fall eller manglende stigning i konsentrasjonen tyder på unormal utvikling, oftest ekstrauterint svangerskap.

Siden hCG-verdiene i svangerskapet er meget høye vil det være målbare verdier av hCG i serum i dager etter provosert abort, spontan abort og fødsel. Halveringstiden for hCG i sirkulasjon er ca 1 døgn. Manglende fall tyder på vedvarende produksjon, enten fra intakt graviditet, fungerende placentrarester eller pga utvikling av blæremola.

Enzymer

S-Fosfataser, alkaliske kan øke opp til ca 250 U/L, idet det kommer et tilskudd av alkaliske fosfataser fra placenta. Gamma-GT bør da rekvireres i stedet. S-ASAT, S-ALAT og S-LD viser kun moderat stigning.

Lipider

S-Kolesterol øker ca 25% under svangerskapet.
fS-Triglyserider gjerne enda mer.
S-HDL-Kolesterol øker også som en østrogeneffekt.

Nyrefunksjonsprøver

Kreatinin clearance (utgått analyse) øker opp til 50%.
S-Kreatinin og S-Urinstoff går ned, mens Cystatin C øker. Dette skyldes økt glomerulusfiltrasjon under svangerskapet. Inntreffer ikke disse forandringene, kan det foreligge en nyreaffeksjon.

Glukoseomsetning

Glukosuri vil av og til sees under et normalt svangerskap. Det skyldes økt glomerulusfiltrasjon som gjør at kapasiteten for tilbakeresorpsjon av glukose i tubuli overskrides.
fS-Glukose er heller litt lavere enn hos ikke-gravide.
Glukosebelastning vil vise at kurvetoppen kommer senere (relativ insulinresistens), men at 2 timers verdien stort sett er innenfor normale grenser. 

Glukosebelastning 2-timers verdi mellom 7,8 og 11,1 mmol/L betyr nedsatt glukosetoleranse. Hos gravide går det imidlertid et skille ved 2-timers verdi ved 9,0. Har en gravid >9,0 skal hun henvises til spesialavdeling. Mellom 7,8 og 9 skal det gis kostråd som for type-2 diabetes. Og hun skal følges opp med ny glukosetoleranse test etter 4-6 uker. Jo tidligere i svangerskapet den nedsatte glukosetoleransen (eller diabetes) oppdages, desto viktigere er adekvat oppfølging.

CDT

Under graviditeten kan CDT stige med inntil 0,4-0,6 %-enheter. Bruk derfor heller U-EtG og B-PEth.