Hopp til hovedinnhold

B-Blodutstryk, morfologi

Norsk bruksnavn: B-Blodutstryk, morfologi

Alternativt navn: utstryk

Indikasjoner

Mistanke om leukocytt-patologi, f.eks. leukemi eller infeksjoner. Utredning av anemier. Vurdering av blodplatenes utseende.

Ved analysering av blodceller på vårt hematologiinstrument vil det som hovedregel bli etterbestilt blodutstryk dersom blodverdiene ligger utfor gitte grenser, eller dersom det er varsler på analyseinstrumentet som indikerer at det bør lages blodutstryk. Eksempler på funn som vil føre til etterbestilling av blodutstryk er; Leukocytter > 20 x109/L, lymfocytter > 9 x 109/L, nøytrofile < 1 x 109/L, monocytter > 2 x 109/L, eosinofile > 1,5 x 109/L, basofile > 0,3 x 109/L, eller dersom instrumentet varsler om umodne celler. I noen tilfeller er det lagt inn regler som forhindrer at blodutstryk lages dersom det er kort tid siden sist eller funnet er kjent.

I sjeldne tilfeller blir det også laget blodutstryk dersom hematologiinstrumentet varsler om mulig patologi i erytrocyttene. I disse tilfellene vil leukocytter med differensialtelling bli etterbestilt.

Hvis rekvirent ønsker å bestille blodutstryk må det sendes dialog til Fürst. Dersom det er bestilt blodutstryk uten nærmere begrunnelse vil det kun bli laget blodutstryk når pasientprøven også oppfyller en av de automatiske etterbestillingsreglene ved maskinell analysering av blodprøven. Er det viktig med blodutstryk, uavhengig av analyseresultat ved instrumentell måling, må henvendelsen inneholde kliniske opplysninger som begrunner behovet for blodutstryk. Vurderingen av blodutstryk kan også bli mer presis dersom det gis kliniske opplysninger.

Tolkning

Alle blodutstryk blir manuelt vurdert og beskrevet av en spesialist i hematologi.

Leukocytter: Ved blodutstryk vurderes leukocyttenes morfologi, samt den relative fordelingen av nøytrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile og basofile.

Erytrocytter: Ved blodutstryk vurderes erytrocyttenes farge, størrelse, form og tilstedeværelse av eventuelle inklusjonslegemer.

Trombocytter: Ved blodutstryk vurderes først og fremst antall og størrelse på trombocyttene.

Ved nyoppdagede funn som krever rask aksjon vil rekvirent, eventuelt legevakt, bli kontaktet over telefon samme dag/kveld eller senest neste arbeidsdag.

Blodutstryk som rekvireres pga. mistanke om malaria blir videresendt til Oslo Universitetssykehus. Ved tilfeldig, uventet funn av malariaparasitter sett i blodutstryk på Fürst vil rekvirenten bli kontaktet over telefon. Rekvirenten må deretter kontakte infeksjonsmedisiner/sykehus for videre oppfølging av pasienten og eventuelt innleggelse som øyeblikkelig hjelp.

Melding

Funn av malaria skal meldes til MSIS.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 869
  • Forkortet analysenavn: DIFFKOMM
  • NLK-kode: NPU58811